Garantiformuen i Salling Bank

Indskydergaranti

Den generelle dækning

Garantiformuen dækker indestående beløb i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr. pr. indskyder.

Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. udbetalte pensionskonti, arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. kr., i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonto. Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud. Indskud på børneopsparinger foretaget pr. 1. juni 2015 og senere og afkast heraf, som er placeret i værdipapirpuljer, er dog ikke dækket af Garantiformuen.

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, iværksætterkonti, uddannelsesopsparing med præmie og boligopsparing med præmie.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Oplysningsskema

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud
Indskud i Salling Bank er beskyttet af Garantiformuen. (1)
Grænse for beskyttelse 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. pr. indskyder pr. kreditinstitut. (2)
Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er ''samlet'', og summen er omfattet af grænsen på 100.000 EUR.
Hvis du har en fælleskonto med en eller flere personer Grænsen på 100.000 EUR gælder seperat for hver indskyder. (3)
Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser 7 arbejdsdage. (4)
Tilbagebetalingsvaluta Danske kroner.
Kontakt Sankt Annæ Plads 13, 2 tv.
1250 København K
Telefon (+45) 70 27 87 47
E-mail: mail@fs.dk
Yderligere oplysninger www.fs.dk
Indskyderens kvittering for modtagelse Når en indskyder tager en konto i brug, f.eks. ved at der foretages en transaktion på kontoen, betragtes det som bekræftelse på, at indskyder har modtaget information om Garantiformuen. 

Yderligere oplysninger

1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud

2) Almindelig grænse for beskyttelse
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordringskonto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).

I nogle tilfælde er indskud over 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) beskyttet:

  • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækkede.
  • Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til 10 mio. EUR (ca.75 mio. kr.) indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt.
  • Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse eller invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.
  • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000) indtil 6 måneder efter indsættelsen af beløbet.

Flere oplysninger kan findes på www.fs.dk.


3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder.


4) Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K, Telefon (+45) 70 27 87 47, e-mail: mail@fs.dk, web-adresse: www.fs.dk. Indskuddene (højst 100.000 EUR) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 arbejdsdage.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.fs.dk. 
  
Andre vigtige oplysninger
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.

Har du yderligere spørgsmål?


Du er også velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker en snak om din opsparing.

Kontakt os
Third slide
Third slide
Third slide